مراسم شستشوی بینی
🔮مراسم شستشوی بینی
" جال نتی" یا شستشوی بینی ، یکی از آیین های یوگای سنتی هندوها – چاندیگار هند
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName