گرفتن عکس عروسی به وسیله پهباد
💢گرفتن عکس عروسی به وسیله پهباد!
هلن هاوارد، عکاس کوبايي، با بهره گيري از پهبادها در ثبت عکس عروسي، کاربرد تازه اي براي پهبادها يافته است.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName