مجله اكونوميست با راه اندازی سیستمی در سراسر لندن، ادرار افراد را تصفيه كرده و با آب آن، قهوه رايگان در اختيارشان مي‌گذارد!!
مجله اكونوميست با راه اندازی سیستمی در سراسر لندن، ادرار افراد را تصفيه كرده و با آب آن، قهوه رايگان در اختيارشان مي‌گذارد!!😶😑😐
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName