بانک ملی ايران در لندن فعاليتهايش را از ماه سپتامبر شروع مي كند
⭕️ بانک ملی ايران در لندن فعاليتهايش را از ماه سپتامبر شروع مي كند.

در حال حاضر مشغول نوسازي ساختماني هستند كه 50 سال پيش خريده شد.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName