🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥 پیامبر اکرم(ص): هر که مسئولیتی را ....
🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥🌪🔥

پیامبر اکرم(ص): هر که مسئولیتی را بپذیرد و بداند که اهلیت آن را ندارد، جایگاه او آتش خواهد بود.😯

@zendegimomenane
نظرات کاربران
UserName