بزرگترین فرش دنیا فرش سلطان قابوس است كه با ۴۳۴۳ متر مربع مساحت به سفارش سلطان قابوس پادشاه كشور عمان در نیشابور بافته شده است.
بزرگترین فرش دنیا فرش سلطان قابوس است كه با ۴۳۴۳ متر مربع مساحت به سفارش سلطان قابوس پادشاه كشور عمان در نیشابور بافته شده است.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName