شیمون پرز: من آشکارا قدرت انقلاب اسلامی را که به سوی یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان در جهان اسلام در حرکت و در حال فراگیر شدن است می بینم.
شیمون پرز: من آشکارا قدرت انقلاب اسلامی را که به سوی یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان در جهان اسلام در حرکت و در حال فراگیر شدن است می بینم.
🍳 کانال دستاوردهای انقلاب اسلامی @dastavardha
نظرات کاربران
UserName