ساخت این تابلو با ۴۰۰۰ پیچ در حدود ۲ ماه طول کشیده تا یک نابینا صورتش را به این وسیله لمس و تجسم کند.
ساخت این تابلو با ۴۰۰۰ پیچ در حدود ۲ ماه طول کشیده تا یک نابینا صورتش را به این وسیله لمس و تجسم کند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName