نفرات اول تا سوم دانلود مقالات آکادمیک دزدی!
نفرات اول تا سوم دانلود مقالات آکادمیک دزدی!

۴.۴ ميليون دانلودازچين و ۳.۴ ميليون ازهند یعنی دوکشور آسيايي درصدراستفاده ازمقالات آکادميک دزدي جهانند. براساس اعلام ساينس ايران سومست
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName