زمین بهشت میشوداگر:
❣✨❣
زمین بهشت میشوداگر:
مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست
جزقضاوت ڪردن دیگران
هیچ چیز گناه نیست
جزحق الناس
هیچ چیز ثواب نیست
جز خدمت به دیگران
هیچ ڪس اسطوره نیست
الا در مهربانے و انسانیت

❣✨ @Zekreallah
نظرات کاربران
UserName