آنکه به خدا توکل کند مغلوب نشود
🌿🌹🌿
🌹🌿
🌿
💠آڹ ڪھ بہ خدا توڪل ڪند ،
مغلوب نشود
💠و آڹ ڪہ بھ خدا توسڸ جوید شڪست نخوڕد

🌹💠امام باقڕ ﴿؏﴾💠🌹

🌿
🌹🌿
🌿🌹🌿
✨ @Zekreallah
نظرات کاربران
UserName