گر سینه شود تنگ خدا با ماهست
گر سینه شود تنگ
"خدا با ماهست"

گر پای شود لنگ
"خدا با ماهست"

دل را به حریم عشق بسپار وبرو

فرسنگ به فرسنگ
"خدا با ما هست"

"شبتون پراز آرامش ودر پناه حق"

🔑 @Zekreallah
نظرات کاربران
UserName