خدایا مرا ببخش
☁️☀️☁️☀️☁️☀️

خدایا مرا ببخش
بابت هر دلے ڪـہ شڪستم

بابت هر گرہ ڪـہ بـہ دست تو باز شد

و من بـہ شانس نسبتش دادم

بابت هر گرہ ڪـہ بـہ دستم ڪور شد و
مقصر تو را دانستم

☁️☀️☁️☀️☁️☀️
@zekreallah
نظرات کاربران
UserName