سال 2015 شهر پکن 2.5میلیون خودرو را براى دو هفته متوقف کرد تا آسمان شهر براى مراسم رژه یادبود جنگ جهانى دوم، آبى باشد.
💢سال 2015 شهر پکن 2.5میلیون خودرو را براى دو هفته متوقف کرد تا آسمان شهر براى مراسم رژه یادبود جنگ جهانى دوم، آبى باشد.

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName