تصاویرکودکانی که به سنگ بسته می‌شوند
تصاویرکودکانی که به سنگ بسته می‌شوند
این کودکان 9ساعت در روز ودرگرمای 40 درجه احمدآباد هندبه سنگ بسته می‌شوند تامادران آنها درخانه‌های مجلل کارکنند.آنهااجازه ندارندکودکان خود راداخل ببرند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName