جشنواره درخشش در شب بريستول
جشنواره بين المللي بالن بريستول، هر ساله در ماه اوت در بريستول، انگلستان برگزار خواهد شد. تيم هايي ازانگلستان و ساير نقاط جهان بالن هاي هواي گرم خود در اين جشنواره صعود دسته جمعي شركت مي كنند. رويداد فوق براي اولين بار در سال 1979 برگزار شد و در حال حاضر يکي از بزرگترين جشنواره ها در اروپا بحساب مي آيد.
نظرات کاربران
UserName