فستيوال تابش شب
جشنواره بالون هاي هوا گرم هر ساله بيش از 5 روز در پاييز كنار درياچه هاميلتون، نيوزلند برگزار مي گردد. اين جشنواره بالني حدود 100،000 بازديد کننده دارد.
نظرات کاربران
UserName