پيل
پيل . پستانداري است عظيم الجثه که راسته ? خاصي بنام راسته ? فيلان را به وجود مي آورد. در راسته ? فيلان امروز فقط دو گونه موجود است ، يکي فيل آسيايي يا هندي و ديگر فيل افريقايي . قد فيلهاي هندي از افريقايي کوچکتر و گوشها و عاج آنها نيز کوچکتر است . به طورکلي امروزه فيلها بزرگترين حيوانات خاکزي هستند و داراي خرطوم طويلي ميباشند که از اتصال دوجدار بيني و لب بالا به وجود آمده است . بر روي آرواره ? بالايي دو دندان نيش وجود دارد که بسيار طويل ميشود و عاج را ميسازد، بعلاوه در سراسر دهان فيل فقط چهار دندان آسيا وجود دارد که بر روي هر نيم فک قرار ميگيرد. نمو دندانهاي آسيا تدريجي است ، يعني در هر زماني بيش از چهار دندان آسياي عامل در دهان وجود ندارد ولي به محض اينکه دنداني ساييده شد در عقب آن دندان آسياي ديگري رشد ميکند به قسمي که در دوران عمر فيل در هر نيم فک شش آسيا تدريجاً ظاهر ميشود که سه تاي اول را ميتوان به منزله ? دندانهاي شيري محسوب داشت و سه تاي دوم را بجاي آسياهاي دايمي . اولين دندان آسياي شيري در فيلها در سه ماهگي و دومي در دوسالگي و سومي در نه سالگي ظاهر ميشود. اولين آسياي اصلي يا دا
نظرات کاربران
UserName