خبر دهید دوسه شاخه ی تبر شده را/ که این درخت پر از زخم خم نخواهد شد
نظرات کاربران
UserName