به گمان من مسئله اقتصاد در الویت اول است
نظرات کاربران
UserName