گالري عکس پرندگان
پَرَنده به جانوراني که بدني پوشيده از پر دارند و خونگرم مي باشند گفته مي‌شود. بيشتر پرندگان توانايي پرواز دارند.
نظرات کاربران
UserName