کشتي هوايي آلماني DLR NT
کشتي هوايي آ لماني DLR NT كه درمطالعه الگوهاي ترافيک مورد استفاده قرار مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName