موج سوراي با بادبان
موج سواري با بادبان ، ترکيبي از موج سواري و قايق راني است وسعت بادبانها بين 3تا 12 متر مربع است که با توجه به مهارت ورزشکار و شرايط دريا قابل تغيير است
نظرات کاربران
UserName