موج سواري با کايت
موج سواري با کمک کايت که همچنين تخته سواري با کايت هم ناميده مي شود، با کمک يک کايت يزرگ انجام مي شود که موج سوار را که بر روي يک تخته کوچک سوار است بر روي آب مي کشد.فرد کايت سوار از يک تخته مخصوص که داراي جاي پا مي باشد استفاده مي کند و بدين وسيله مي تواند قدرت حرکتي کايت را کنترل کند ، اين ورزش هنوز در مراحل ابتدايي شکل گيري است ، اما به سرعت در بين مردم محبوبيت مي يابد ، در سال 2006 تعداد افراد کايت سوار حدود 150000 تا 200000 نفر تخمين زده مي شد.
نظرات کاربران
UserName