نه به سیاهی محیط که به پاکی مساحت با کعبه برابری
نظرات کاربران
UserName