تصویر خرسی درحال شنا کردن ( کرال پشت )
این خرس هم در یک نمایش با شنا کردن ( کرال پشت ) باعث جلب توجه حاضرین می شود
نظرات کاربران
UserName