لوکوموتيو بخار
لوکوموتيو بخار شماره R707 که توسط راه آهن ويکتوريا استراليا نگهداري مي شود.
نظرات کاربران
UserName