طراحي اوليه لوکوموتيو برقي انگلستان 1905
قطارهاي ديزلي (و قطارهايي كه هر دو موتور ديزلي و الكتريكي دارند) انرژي شان را با خود حمل مي كنند و مي توانند بر روي ريل هاي غير برق دار حركت كنند.
نظرات کاربران
UserName