لوکوموتيو سوئيس
لوکوموتيو الکتريک سوئيس در نوعي کشنده دو دكلي سبک و سريعالسير. به رشته کوه هاي آلپ در گوشه بالا و راست توجه داشته باشيد.
نظرات کاربران
UserName