طراحي جديد ازICE 3
شركت قطار سريع السيرمسافربري آلماني با نام ICE مخفف Intercity-Express بمعني: بين شهري - اکسپرس.
نظرات کاربران
UserName