لوكوموتيو
لوكوموتيو ماشيني کشنده يا وسيله نقليه ريلي است که واگن‌ها يا قطار به آن متصل مي‌شوند و نيروي محرکه براي آن‌ها ايجاد مي‌کند. واژه لوکوموتيو از واژه لاتين لوکو به معناي از جايي به جاي ديگر به‌علاوه واژه قرون وسطايي موتيووس به معناي ايجاد کردن حرکت ساخته شده است. بنابراين از ترکيب اين دو واژه، واژه موتور لوکوموتيو به وجود آمده است. لوکوموتيوها نيروي حرکتي خود را به دو طريق عمده به دست مي‌آورند. يا با سوخت فسيلي (ديزل) يا با جريان برق کار مي‌کنند. لوکوموتيو خودش باري بر دوش ندارد و وظيفه آن کشيدن قطار بر روي ريل است.
نظرات کاربران
UserName