صدف ساحل استرالياي غربي
گوش‌ماهي يکي از جانوران نرم‌تن آبزي است. خانواده گوش‌ماهيان را مي‌توان در همه درياهاي جهان يافت. اين جانوران داراي ارزش خوراکي براي انسان‌ها هستند. گوش‌ماهي‌ها بر سطح کف درياها زندگي مي‌کنند و صدف محدب آن‌ها رو به کف قرار مي‌گيرد. گوش‌ماهي‌هاي جوان خود را با رشته‌هايي به نام رَسَنَک به لايه زير خود وصل مي‌کنند ولي گوش‌ماهي‌هاي بالغ از کف جدا هستند و بيشتر در کف‌هاي شني ساکن مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName