صدف حلزوني عنکبوت
صدف حلزوني عنکبوت (Lambis chiragra)، گونه از حلزون دريايي بسيار بزرگ است، جانوري نرم تن و از خانواده شکم پايان دريايي است. حداکثر طول پوسته براي اين گونه 320 ميلي متر و معمولا 170 ميلي متر است، پوسته آنها بسيار ضخيم، قوي و سنگين با بريدگي متمايز قدامي است.
نظرات کاربران
UserName