صدف يک حلزون دريايي متوسط
صَدَف يا صدف دريايي نام عامي است که به پوسته سخت کليه جانوران نرم‌تني که داراي پوشش خارجي هستند اطلاق مي‌شود، از قبيل دوکفه‌اي‌ها و شکم‌پايان. گروهي ديگر از نرمتنان مانند انواع صدف هاي دو کفه اي وجود دارند که از خويشان حلزون ها به حساب آمده ولي به جاي يک صدف مخروطي ، داراي دو صدف هستند که به وسيلة زائده اي لولا مانند به يکديگر متصل مي باشند . بزرگ ترين دشمن آن ها ستاره هاي دريايي مي باشند .
نظرات کاربران
UserName