طوفان برق پارک ملي کاکادو، استراليا
تندر که بعد از آذرخش شنيده مي‌شود، داراي همان منشأ ترق ترقي است که در مدت جرقه در آزمايشگاه بوجود مي‌آيد. يعني هواي درون کانال تابان آذرخش به شدت گرم و منبسط مي شود و موجهاي صوتي ايجاد مي‌کند. در نتيجه بازتاب از ابرها ، کوه ها و غيره پژواک غرشهاي تندر را اغلب مي‌توان شنيد.
نظرات کاربران
UserName