آذرخش
پديده زيبا ولي خطرناک آذرخش يا برق ، تخليه الکتريکي در جو زمين است. قسمتهاي مختلف ابر بارهايي با علامتهاي مختلف حمل مي‌کنند. در بيشترين موارد پايين ابر (که به زمين است) داراي بار منفي است. در حاليکه قسمت بالا بطور مثبت باردار است. بنابراين اگر دو ابر چنان بهم نزديک شوند که قسمتهايي که بار غير همنام دارند، به طرف يکديگر باشند، ممکن است بين آنها جرقه آسماني (آذرخش) بوجود آيد. همچنين تخليه آذرخش ممکن است به طريقه ديگري نيز صورت گيرد، ابر طوفاني با حرکت در بالاي زمين بار زيادي بر سطح زمين القا مي‌کند و ابر سطح زمين بصورت صفحات خازني بزرگي در مي‌آيند. اختلاف پتاسيل الکتريکي بين ابر و زمين به مقادير عظيم صدها ميليون ولت مي رسد و ميدان الکتريکي شديدي در هوا به وجود مي‌آيد. اگر شدت اين ميدان به قدر کافي زياد باشد، ممکن است جرقه زني روي دهد يعني آذرخش به زمين بربخورد. گاهي آذرخشها به زمين مي‌خورند يا باعث آتش سوزي مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName