تصویر متحرک گزارش هنگام ورزش
در تصویرمتحرک یک گزارشگر را مشاهده میکنیم که هنگام ورزش کردن دونفر به او برخورد میکنند.
نظرات کاربران
UserName