تصویر متحرک آزمایش با برادر کوچکتر
درتصویر متحرک کودک بازیگوشی را مشاهده میکنیم که با مالش بادکنک روی سر برادر کوچکترش سبب چسبیدن بادکنک به دیوار می شود.
نظرات کاربران
UserName