تصویرمتحرک خودزنی ناخواسته

در تصویر متحرک فردی را مشاهده میکنیم که ناخواسته و توسط خودش اسیب به خودش می رساند.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تصویرمتحرک

خودزنی

چوب
تصاویر مرتبط