تصویر متحرک تصویرآهسته ریختن آب

در تصویر متحرک تصویر آهسته ریختن آب از داخل لیوان را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName