لوتوس سفيد
نيلوفر آبي (Nymphaea alba) در اروپا بنام نيلوفر آبي سفيد، لوتوس سفيد يا نيلوفر آبي شناخته مي شود، گياه گلدار آبزي از خانواده و تيره نيلوفر يا سوسن آبى است و در30-150 سانتي متر عمق آب رشد مي کند لذا حوضچه بزرگ و درياچه ها مکان دوست داشتني اين گياه است. داراي گل سفيد و پرچم هاي کوچک بسياري در داخل خود است. انواع قرمز رنگ اين گونه در جنگل هاي سوئد در اوايل قرن 19 کشف شده است. و هم اکنون در سراسر اروپا و در بخشهايي از شمال آفريقا و شرق ميانه در آب شيرين يافت مي شود.
نظرات کاربران
UserName