نيلوفر آبي معطر
نيلوفر آبي معطر N. odorata : كه اصل آن از آمريكاي شمالي و گلهايش سفيد است . از اين گونه يك جور به رنگ صورتي نيز وجود دارد. نيلوفر آبي گياهي است که در برکه‌ها و حوضچه‌هاي کم عمق، نهرهاي آرام و لب درياچه‌ها ميرويد. اين گياه از تيره نيلوفرهاي آبي يا نمفاسه (Nymphaeaceae) مي‌باشد. بيشتر گونه‌هاي آن داراي برگهاي دايره‌وار، موم‌اندود و شناور در سطح آب بوده که دمبرگهاي بلندي دارند. اين دمبرگها دنباله ساقه‌هاي ضخيم و درشت اين گياه است که درون گِل کف آبگيرها يا درياچه‌ها ميخزد. گُلهاي خوش‌نماي اين گياه که روي سطح آب يا کمي بالاتر از آن ميرويد در امتداد ساقه‌هاي بلند زيرزميني آن قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName