کودتای 28 مرداد در قاب تصاویر
آتش زدن کیوسک روزنامه فروشی در خیابانهای تهران به دست هوادارن شاه. 28 مرداد 1332
نظرات کاربران
UserName