خطای دید
در تصویر متحرک دو فلش همسو را مشاهده میکنیم که وقتی لیوان آب جلوی آن میاید تغییر جهت می دهد.
نظرات کاربران
UserName