شیر دریایی در خیابان
در تصویر متحرک شیر دریایی را درحال عبور از خط عابر پیاده مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName