گردن انعطاف پذیر
در تصویر متحرک گوسفند گوش درازی را با گردنی انعطاف پذیر مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName