خطای دید
در تصویر متحرک دو الاغ را در حال عبور از عرض جاده مشاهده میکنیم که با کنار هم قرار گرفتن سبب خطای دید شده اند.
نظرات کاربران
UserName