افتادن روی زمین
در تصویر متحرک خانمی را مشاهده میکنیم که زمین میخورد.
نظرات کاربران
UserName