دعوا به روش هندی
در تصویر متحرک صحنه ای از یک فیلم هندی که دعوای دو نفر با یکدیگر هست را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName