صحنه ای احمقانه از فیلم هندی
در تصویر متحرک صحنه ای از یک فیلم هندی که دعوای یک نفر با چند نفر هست را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName